Limited edition scarves, made by artists & craftsmen. 100% bamboo and produced with care for the environment.

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 • Naam ondernemer:Indini bv (handelend als agent voor A Scarf Called June), hierna te noemen als June
 • Vestigings-& bezoekadres: Damzigt 30, 3454 PS De Meern, The Netherlands
 • E-mailadres:june@ascarfcalledjune.com
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer:30264097
 • BTW-NL-identificatienummer:NL820888825B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van June en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dient de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de kosten van bezorging;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, bezorging en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen June de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt June onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft June passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt June daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. June kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien June op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. June stelt bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, ter beschikking:
  1. de contactgegevens van June waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in Artikel 4 - lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 - De prijs

 1. De prijzen van de producten op June staan vermeld in euros, inclusief btw, exclusief bezorgkosten. Het bedrag van de in rekening gebrachte bezorgkosten, worden aangegeven tijdens de definitieve bevestiging van de bestelling.
 2. Het bedrag van de bestelling wordt berekend inclusief belasting. De berekende belasting correspondeert aan het Nederlandse percentage Belasting Toegevoegde Waarde.
 3. June heeft het recht op ieder moment de prijzen van de aangeboden producten te veranderen. De producten dienen echter tegen de prijs, zoals vermeld tijdens het moment van de bevestiging van bestelling, in rekening worden gebracht aan de consument.

Artikel 7 – De bezorging

 1. Levering en uitvoering
  1. De producten besteld op June worden vanuit Nederland in heel Nederland bezorgd.
  2. De vermeldde datum correspondeert aan de uiterlijke leveringsdatum. Deze is afhankelijk van de betreffende bezorgdienst en niet contractueel.
  3. De bezorgdatum verschilt van sale tot sale en wordt tijdens de bevestiging van de bestelling aangegeven.
  4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt, afhankelijk van de gekozen bezorgmethode.
  5. Met inachtneming van hetgeen hierover in Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen binnen de afgesproken leveringstermijn bezorgen. Indien de bestelling vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt dit vermeld aan de consument door middel van een email.
  6. Indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt respectievelijk het totale bedrag inclusief bezorgkosten dan wel het betreffende bedrag door June aan de consument terugbetaald.
  7. Wegens beperkte voorraad en logistieke redenen is het niet mogelijk in geval van lid 5, een vervangend product te sturen.
  8. De bezorgkosten zijn afhankelijk van het gewicht, het volume en de breekbaarheid van de bestelling. Dit bedrag wordt vastgesteld door de bezorgdienst. De bezorgkosten hangen tevens af van de bezorgwijze die gekozen wordt.
 2. Bezorgdiensten en bezorgwijze
  1. June bezorgt producten met behulp van de bezorgdiensten waarmee zij een contract heeft afgesloten.
  2. De bezorgkosten zijn afhankelijk van de bezorgdienst.

Artikel 8 – De betaling

 1. Betalingen
  1. Het door de consument verschuldigde bedrag dient te worden voldaan gedurende de bevestiging van de bestelling. Zonder een geaccepteerde betaling, is het niet mogelijk de bestelling te bevestigen.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan June te melden.
  3. In geval van wanbetaling van de consument heeft June behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de bestelling te annuleren.
 2. Betaalwijzes
  De volgende betaalwijzes worden geaccepteerd: iDeal.
 3. iDeal
  Met iDEAL kan de consument vertrouwd, veilig en gemakkelijk online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat direct gekoppeld is aan het internetbankierprogramma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft de consument zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Indien de consument gebruik maakt van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan kan deze direct met iDEAL betalen. De consument rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van de betreffende bank. Betalen met iDEAL in een paar stappen:
  • De consument bestelt een product
  • De consument kiest iDEAL als betaalmethode
  • Vervolgens selecteert de consument de bank waar hij zijn bankzaken al online regelt
  • De consument komt direct in het bekende internetbankierprogramma van de betreffende bank
  • De relevante gegevens van de aankoop zijn al ingevuld
  • Op de voor de consument bekende manier keurt deze de betaling goed
  • De consument ontvangt een bevestiging van de betreffende bank
  • De consument keert terug naar de webwinkel, de bestelling en betaling zijn geslaagd.
 4. Beveiligde betaling
  Alle aankooptransacties worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden gecodeerd met behulp van het encryptieprotocol SSL. Wanneer de consument met een bankpas betaalt, vindt de transactie plaats tussen de consument en de ATOS-groep, bekend om hun betrouwbare verwerking van internettransacties. De betaalgegevens worden in geen enkel geval opgeslagen of bewaard. In alle beveiligde zones waarbij het URL-adres van June begint met https:// (waarbij de 's' staat voor beveiligd), worden de gegevens gecodeerd en dus beschermd voor hun overdracht via het internet. Wanneer de consument op de knop 'Bevestigen' klikt bij de bevestiging van de bestelling, dan verifieert de bank van June de geldigheid van het kaartnummer en controleert de bank de kaart op eventuele tegenstrijdigheden. Op deze manier is de consument dubbel beschermd tegen misbruik en fraude. June gebruikt een geavanceerd systeem om de veiligheid en authenticiteit van alle transacties te waarborgen en de consument te beschermen tegen frauduleuze internettransacties. June heeft het recht de onderstaande documenten op te vragen ter controle van de transactie, om de bestelling vervolgens te kunnen bevestigen:
  • Een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs met de naam van de kaarthouder waarmee de bestelling betaald is
  • Een bewijs van adres (gas-, water-, elektriciteitsrekening) overeenkomend met het bezorgadres.
  June heeft het recht om de bestelling te annuleren indien deze documenten niet kunnen worden gestuurd of indien deze documenten niet conform zijn.
 5. Bescherming van gegevens
  De consument heeft recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en schrapping van de gegevens die op de consument betrekking hebben. De consument kan dit recht uitoefenen door schriftelijk bezwaar aan June te richten via het e-mailadres june@ascarfcalledjune.com of op het volgende adres: A Scarf Called June – Klantenservice – Ravenswade 60, 3439 LD Nieuwegein, The Netherlands.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

 1. Producten retour sturen
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen (Wet Koop op Afstand, Burgerlijk Wetboek, art. 7:46d). Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan June bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Bestellingen die geleverd worden binnen 72 uur, kunnen niet geannuleerd worden. Deze kunnen door de consument bij levering geweigerd worden, of binnen 14 dagen na ontvangst van het product teruggestuurd worden.
  3. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product dient slechts in die mate uitgepakt of gebruikt te worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking, met bijbehorende etiketten, aan June geretourneerd te worden, conform de door June verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De retourneerde artikelen dienen in een dergelijke staat te verkeren dat zij opnieuw voor verkoop geschikt zijn. Beschadigde, vuile en/of gebruikte artikelen kunnen niet geaccepteerd worden.
  4. Geretourneerde producten die niet aan de gestelde eisen vermeld in Artikel 9 - lid 1 en 3 voldoen, kunnen niet geaccepteerd worden. Evenals pakketten waarvan de afzender niet te herleiden is, doordat informatie als naam en bestelnummer in het pakket ontbreekt.
  5. Het retourneren van artikelen gebeurt altijd op eigen kosten van de consument.
  6. Wegens beperkte voorraad en logistieke redenen is het niet mogelijk producten te ruilen of een vervangend product te sturen.
  7. Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, dienen de producten binnen 14 dagen na ontvangst van het product door de consument, naar onderstaand adres gestuurd te worden. June, Ravenswade 60, 3439 LD Nieuwegein, Nederland
  8. Indien June het geretourneerde pakket van de consument niet heeft ontvangen, beschikt deze over het recht een kopie van het verzendbewijs op te vragen, waarmee het terugbetalingsproces alsnog verwerkt kan worden. Zonder een kopie van dit bewijs is een aanvraging tot terugbetaling, zonder het pakket te hebben ontvangen, niet mogelijk.
  9. Producten die worden teruggestuurd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, worden in zijn geheel terugbetaald op de rekening waarmee de bestelling tevens betaald is.
 2. Terugbetalingen
  1. Het bedrag van de producten die aan de gestelde eisen in Artikel 9.1 - lid 1 en 3 voldoen, wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst door June, overgemaakt aan de consument.
  2. Terugbetalingen worden overgemaakt op dezelfde rekening als waarmee betaald is. Indien de rekening verlopen is, heeft June het recht de consument om de nodige gegevens te vragen om de terugbetaling te effectueren.
 3. Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, wordt het bedrag van de geretourneerde producten binnen 5 werkdagen na onvangst van de producten aan de consument overgemaakt, mits deze aan de gestelde voorwaarden in Artikel 9.1 – lid 1 en 3 voldoen.
 4. Uitsluiting herroepingsrecht
  1. June kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in Artikel 9 - lid 1, 2 en 3.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   1. die in beschadigde staat geretourneerd zijn, terwijl deze in goede staat naar de consument zijn verstuurd;
   2. die door de consument langer dan nodig (meer dan enkele minuten) gebruikt zijn;
   3. die door June tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
   4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. June staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover June kan doen gelden.

Artikel 11 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij June, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. De bij June ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door June binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.